هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ازنا
 2. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سمنان
 3. جی آی اس زمین شناسی استان تهران
 4. جی آی اس زمین شناسی شهرستان خاش
 5. جی آی اس زمین شناسی شهرستان چالوس
 6. جی آی اس روستاهای استان گیلان
 7. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دهلران
 8. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز هامون مشکیل
 9. جی آی اس زمین شناسی شهرستان رشت خوار
 10. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دره شهر
 11. جی آی اس زمین شناسی شهرستان پارس آباد
 12. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اردل
 13. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شفت
 14. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سوادکوه
 15. جی آی اس زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری
 16. جی آی اس زمین شناسی استان اصفهان
 17. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سردشت
 18. جی آی اس زمین شناسی شهرستان برخوار و میمه
 19. جی آی اس زمین شناسی شهرستان خرم آباد
 20. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز رودخانه های تالش مرداب انزلی
 21. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه مند
 22. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شوش
 23. جی آی اس زابل
 24. جی آی اس زمین شناسی استان بوشهر
 25. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سراب
 26. جی آی اس زمین شناسی خراسان شمالی
 27. جی آی اس زمین شناسی شهرستان جهرم
 28. جی آی اس زمین شناسی شهرستان جهرم
 29. جی آی اس زمین شناسی شهرستان رامهرمز
 30. جی آی اس زمین شناسی استان قم
 31. جی آی اس زمین شناسی شهرستان چابهار
 32. جی آی اس زرین دشت
 33. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تاکستان
 34. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول
 35. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شوشتر
 36. جی آی اس زمین شناسی شهرستان صومعه سرا
 37. جی آی اس زمین شناسی استان گلستان
 38. جی آی اس زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری
 39. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بندر لنگه
 40. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایوان
 41. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز رودخانه های کل مهران و جزایر خلیج فارس
 42. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دشتستان
 43. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تبریز
 44. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایوان
 45. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شفت
 46. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز کویر ابرکوه سیرجان
 47. جی آی اس زمین شناسی استان چهارمحال و بختیاری
 48. جی آی اس زمین شناسی شهرستان راور
 49. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اردستان
 50. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول
 51. جی آی اس زمین شناسی شهرستان فریدن
 52. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بردسیر
 53. جی آی اس زمین شناسی شهرستان درگز
 54. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بوشهر
 55. جی آی اس روستاهای استان کردستان
 56. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تایباد
 57. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز رودخانه ارس
 58. جی آی اس زمین شناسی شهرستان رامسر
 59. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دیلم
 60. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز اردستان ریگ زرین و سیاه کوه
 61. جی آی اس زمین شناسی شهرستان آشتیان
 62. جی آی اس زمین شناسی استان آذربایجان شرقی
 63. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه کرخه
 64. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایجرود
 65. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ارومیه
 66. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز اردستان ریگ زرین و سیاه کوه
 67. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز هامون مشکیل
 68. جی آی اس زمین شناسی شهرستان آمل
 69. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دیلم
 70. جی آی اس روستاهای استان همدان
 71. جی آی اس زمین شناسی استان یزد
 72. جی آی اس روستاهای استان مرکزی
 73. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بوئین زهرا
 74. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سراب
 75. جی آی اس زمین شناسی استان یزد
 76. جی آی اس زمین شناسی استان کردستان
 77. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ازنا
 78. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سرباز
 79. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ری
 80. جی آی اس زمین شناسی شهرستان الیگودرز
 81. جی آی اس روستاهای استان قم
 82. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دلفان
 83. جی آی اس زمین شناسی استان خراسان رضوی
 84. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 85. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دلفان
 86. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دلیجان
 87. جی آی اس زمین شناسی شهرستان آران و بیدگل
 88. جی آی اس زمین شناسی آذربایجان غربی
 89. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تیران و کروان
 90. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سمیرم
 91. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سراوان
 92. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دهلران
 93. جی آی اس زمین شناسی استان مرکزی
 94. جی آی اس زمین شناسی شهرستان راور
 95. جی آی اس زمین شناسی شهرستان طارم
 96. جی آی اس روستاهای استان گلستان
 97. جی آی اس زمین شناسی شهرستان چناران
 98. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه های کل مهران و جزایر خلیج فارس
 99. جی آی اس زمین شناسی استان فارس
 100. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بافت